Sestava PYGMY 20/K BAJONET

  • Pygmy 20/K
  • Naražeč bajonet HC
  • 2m hadice 6,7x9,5mm
  • 2m hadice 6x8mm
  • Rychlospojku F5/8 x 9,5mm
  • Rychlospojku F5/8 x 8mm